Program intensywny

Kursy intensywne w programie ERASMUS PLUS

Kurs intensywny (IP - Intensive Programme) programu Erasmus to krótki cykl zajęć dydaktycznych przygotowany przez nauczycieli akademickich z uczelni uczestniczących w programie dla grupy studentów tych szkół wyższych. Projekt typu kurs intensywny powinien być przygotowany przez co najmniej przez 3 uczelnie/ instytucje z co najmniej 3 krajów uczestniczących w programie Erasmus, przy czym co najmniej jedna z uczelni musi być zlokalizowana w kraju członkowskim UE. Większa liczba uczelni/ instytucji partnerskich reprezentująca większą liczbę krajów uczestniczących w programie zapewnia większy wymiar europejski projektu i zwiększa jego szanse na pozytywną ocenę. W kursie powinno uczestniczyć od 10 do 60 studentów.
Rekrutacja prowadzona jest co roku na wydziale uczestniczącym w programie.
Kurs intensywny może trwać minimalnie 10 kolejnych dni zajęć dydaktycznych związanych z tematyką kursu (minimalnie 6 godzin zajęć każdego dnia), a maksymalnie 6 tygodni. Może to być działanie jednorazowe, zorganizowane tylko w jednym roku, bądź powtarzane przez kilka lat (maksymalnie przez 3 kolejne lata). W przypadku projektów dwu- lub trzy-letnich  należy pamiętać, że każdego roku kurs powinien być skierowany do innej grupy studentów. Kurs może być zorganizowany w okresie od 1 września danego roku do 31 sierpnia kolejnego roku.
Fundusze przyznane na realizację kursu intensywnego mogą być wykorzystane na:

  • podróż i utrzymanie uczestniczących w kursie nauczycieli i studentów z uczelni partnerskich, przybyłych z innej miejscowości lub z innego kraju (w stosunku do miejsca organizacji kursu);
  • organizację kursu - koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kursu.

Jedna z uczelni, wchodzących w skład konsorcjum, pełni funkcję koordynatora projektu.
Koordynator składa wniosek o fundusze na realizację programu w imieniu całego konsorcjum do Narodowej Agencji w swoim kraju. Zarówno uczelnia koordynująca, jak i inne uczelnie biorące udział w projekcie muszą posiadać ważną Kartę Uczelni Erasmusa.
Kurs intensywny nie musi odbywać się w uczelni koordynującej, może być zorganizowany w innej uczelni partnerskiej, a nawet w innym kraju. Kurs powinien mieć pełne poparcie odpowiedniego wydziału uczelni, w której się odbywa; nauczyciele i studenci z tej uczelni muszą mieć możliwość udziału w kursie.
Projekt powinien:

  • mieć jasno zdefiniowany, konkretny i realistyczny cel;
  • konkretnie przedstawiony program dydaktyczny;
  • jasno określoną grupę docelową oraz role poszczególnych uczelni i innych uczestniczących instytucji;
  • zdefiniowane metody wspólnej pracy oraz jej efekty;

konkretnie zdefiniowane rozwiązania w obszarze wykorzystania i upowszechniania rezultatów.
Dodatkowo szansę pozytywnej oceny projektu zwiększa:

  • tematyka kursu intensywnego, która wykracza poza obszary standardowo oferowane podczas zajęć w uczelniach uczestniczących w działaniu;
  • przyczynianie się kursu do propagowania wiedzy w dziedzinach, w których szybko następuje postęp i w dziedzinach nowych - proponowanie nowych rozwiązań w kategoriach możliwości uczenia się, rozwijania umiejętności/ podnoszenia kwalifikacji, dostępu do informacji dla uczestniczących studentów i nauczycieli oraz promowanie elementu doskonalenia programu nauczania - zasada innowacyjności;
  • zintegrowanie kursu intensywnego z programem studiów uczestniczących studentów, w tym pełne uznanie osiągnięć studentów przez uczelnię macierzystą (np. jako specjalistyczne zajęcia fakultatywne);
  • zapewnienie oceny kursu przez jego uczestników (na przykład poprzez ankietę wypełnianą przez uczestniczących studentów i nauczycieli);
  • racjonalny stosunek liczby nauczycieli do liczby studentów, który powinien gwarantować aktywny udział w zajęciach (proponowana proporcja: 1 nauczyciel na 5 studentów).

 

wniosek_wyjazdowy_studenci_studia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie