Wyjazdy Zagraniczne

Świadczenia przysługujące z tytułu podróży służbowych

  1. Zwrot kosztów podróży.
  2. Diety dzienne na pokrycie kosztów pobytu.
  3. Dieta dojazdowa równa jednej diecie pobytowej.
  4. Pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej tj.  10% diety pobytowej za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej, jeżeli wyjeżdżający poniósł takie koszty, a strona zagraniczna nie zapewniła takich dojazdów.  Dieta dojazdowa oraz koszty dojazdu środkami komunikacji miejskiej nie przysługują, jeżeli podróż realizowana jest samochodem służbowym lub prywatnym
  5. Koszt noclegu  - na podstawie oryginału faktury/rachunku przysługuje w granicach ustalonego na ten cel limitu na nocleg w hotelu dla danego kraju (Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022r.)

Faktura/Rachunek musi być wystawiony w walucie wymienialnej  - w kwotę faktury/rachunku nie wlicza się kosztu telefonów ani posiłków. 

  1. Ryczałt hotelowy (w przypadku nieprzedłożenia rachunku) jest równy 25% limitu hotelowego
  2. Koszt uczestnictwa w konferencji na podstawie oryginalnej faktury/ rachunku
  3. Zwrot kosztów polisy ubezpieczeniowej na wypadek nagłej choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków –  w przypadku podróży do krajów spoza Unii Europejskiej  
  4. Zwrot kosztów opłat wizowych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie